ခေတ်ကာလများပြပုံ | လွတ်လပ်ရေးခေတ်နှင့် ပြည်တွင်းစစ်မီး (၁၉ ၄၅ - ၁၉ ၅၁)
အမေ့ခံအတိတ်