ခေတ်ကာလများပြပုံ | ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး (၁၉ ၄၂ - ၁၉ ၄၅)
အမေ့ခံအတိတ်