ခေတ်ကာလများပြပုံ | ကမ္ဘာ့ မြို့တော်အဖြစ် ရန်ကုန် (၁၈၅၃-၁၉ ၆၂)
အမေ့ခံအတိတ်