အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်
မိုးလင်းပေါက် ပွဲကြည့်ကြသည်

မိုးလင်းပေါက် ပွဲကြည့်ကြသည်

Read in English

၁၉ ၇၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင် အာရုံတက်ချိန်တွင် တွေ့ရသော ဇာတ်ပွဲ။

မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာ (၁၉ ၆၂ - ၂ ၀၁၈) မှ နောက်ထပ် အကြောင်းအရာများ ဆက်လက်လေ့လာရန်

ခေါင်းစဉ်များ အားလုံးကြည့်ရန်