အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်

Nick DeWolf

၁၉၇၂ ခုနှစ်က ပုဂံ

ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ အရောက်မများခင်က ဖြစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံမူရင်း - Nick Dewolf)

အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန်

၁၉၇၅ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့

မဂိုလမ်းအနီးမှ ကုန်သည်လမ်းဟု ထင်ပါသည်။ (ဓာတ်ပုံ နစ်ခ်ဒီဝုလ်ဖ် - Nick DeWolf)

အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန်