အမေ့ခံအတိတ်
အမေ့ခံအတိတ်

Robert Garfias

၁၉ ၆၄ ခုနှစ်က ရန်ကုန်

ထိုစဉ်က ရန်ကုန်တွင် လမ်းလျှောက်ရသည်မှာ အဆင်ပြေလှသေးသည်။ (ဓာတ်ပုံကို ရောဘတ်ဂါဖီးယားစ်ထံမှ ရယူပါသည်။)

အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန်